ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) czyli terapia akceptacji i zaangażowania to jedno z podejść należących do tzw. „trzeciej fali” terapii behawioralnych.

Obecnie obowiązujące w krajach Zachodu podejście do zdrowia psychicznego kładzie nacisk na tzw. „zdrową normalność”. Zgodnie z tym podejściem zdrowy to znaczy szczęśliwy, myślący optymistycznie, mający pozytywne emocje. Zgodnie z takim rozumieniem symptomy zaburzeń psychicznych, negatywne myśli i emocje stanowią część procesów psychopatologicznych. Acceptance and Commitment Therapy

Terapia akceptacji i zaangażowania proponuje odmienne podejście do zdrowia psychicznego -zakłada, że cierpienie psychologiczne jest czymś zupełnie normalnym. Tak zwany „pierwotny ból” (primary pain) obejmuje wszystkie doświadczenia (przeżycia, emocje, myśli) na które nie mamy wpływu i które są nieodłączną częścią ludzkiej egzystencji. Ten „pierwotny ból” powstaje na skutek interakcji sposobu w jaki funkcjonuje nasz umysł i język z tym, czego doświadczamy. Prowadzi do takich zmian w naszym zachowaniu, które są sprzeczne z cenionymi przez nas wartościami.

W ACT nie podważa się poszczególnych myśli, lecz raczej całościowy sposób, w jaki klient posługuje się językiem i jak to wpływa na jego jakość życia, uniemożliwiając podejmowanie wartościowych działań. Zakłada się bowiem, że ludzie mogą mieć niepomocne myśli a mimo to działać efektywnie i robić w życiu to, co ważne. Negatywne myśli są zupełnie normalne a ich kwestionowanie może tylko potęgować problemy.

ACT kładzie główny nacisk na zmianę funkcji, jakie doświadczenia wewnętrzne pełnią w życiu. Skupia się na związku klienta z jego doświadczeniami (np. myślami, emocjami, doznaniami) a nie na samej zawartości/treści tych doświadczeń.

Celem jest wykształcenie u klienta psychologicznej elastyczności, umożliwiającej podejmowanie działań zgodnych z wartościami, poprawę jakości życia. Oba rodzaje terapii korzystają z tych samych/podobnych technik, lecz stosują je w innych celach.

Badania wykazują, że terapia akceptacji i zaangażowania jest skuteczna wobec szerokiego spectrum problemów w różnych grupach klientów. Jej efektywność udowodniona została przy pomaganiu osobom z depresją, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, zaburzeniami lękowymi, zespołem wypalenia zawodowego, PTSD, zaburzeniami odżywiania, chronicznym bólem, chorym przewlekle ( z otyłością, cukrzycą), uzależnionym, cierpiącym na schizofrenię i wielu innym.

Opracowano na podstawie
http://psychologia-act.pl/